ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ROMË¢»ú°ü ½ñÈÕ: 63|Ö÷Ìâ: 2351

×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
[MTK X20 ROM] ¡¶MI9.2.10-620pro¡·³¬Ë³»¬ ´Ì¼¤Ä£Ê½ ¿ªºËƵ ´óÄÚ´æ ÈËÁ³½âËø Xposed ʱ¼äλÖà ÎÈ attach_img  ...23456 ¾«ÒæÇó¾«vip 2018-2-10 62748 appeal007 °ëСʱǰ
[¸ßͨ652 ROM] ¡¾05.31¡¿ÀÖ2¸ßͨ°æ-X520-26SÕýʽÎȶ¨°æ|ÀÖÖ¸ÅÄ|¶Å±ÈÒôЧ|״̬À¸Çл»|root attach_img  ...23456..62 1175680614 2017-5-31 7427009 cowie 2 Ð¡Ê±Ç°
20160815Òƶ¯ÊåÊåÈ«ÍøÊ×·¢ÀÖÊÓ2/ÀÖÊÓ2 proÏßË¢¾Èש°ü by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img digest heatlevel agree  ...23456..585 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2016-5-17 701673261 Ñà¾Å 3 Ð¡Ê±Ç°
[MTK X20 ROM] ¡¾ÎÈV1¡¿ÀÖÊÓ2 28S ¿¨Æ¬.ƽÀ­ IOµ÷¶È 3ʱ¼ä ÏÂÀ­¿ì½Ý ºËÊ¡µçÁÐ±í ºÚÓò ²ßÂÔÐÔÄÜ XP attach_img  ...23456..19 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2018-1-24 2261908 a63398073 3 Ð¡Ê±Ç°
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2+PRO.MIUI9.´¿²¨À¼°æ.Ö¸ÎÆ+¿ì³ä+ºìÍâ.Xposed¿ò¼Ü.ºËÐÄÈ«¿ª.¼òԼʡµç.Îȶ¨.8.2.4 attach_img  ...23456..24 yang794351540 2018-2-4 2771552 Õ½Éñ¶À¹Â 3 Ð¡Ê±Ç°
[MTK X20 ROM] ¡¶°²×¿6.0LE¡·EUI5.9Îȶ¨28S¹Ù°æ+¼òÁ÷³©µ½±¬+ÍõÕßÈÙҫģʽ+xposed+cpu¿ªºËÐÄƵÂÊ attach_img  ...23456..26 ¾«ÒæÇó¾«vip 2018-1-15 3112342 longxin111x 4 Ð¡Ê±Ç°
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓx620 ºÚש ¶¨ÆÁ ½ø²»È¥fast ÏßË¢¾Èש attach_img heatlevel  ...23456..267 ×·¡îÃÎÏë 2016-9-14 319625558 505659430 ×òÌì 23:05
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2¹Ù·½Îȶ¨°æEUI28S Á÷³©Ê¡µç ¾«¼òROOT ¸ß¼¶ÉèÖà V4AÒôЧ attach_img  ...23456..30 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-2-2 3481993 С³Â³Â³ÂÆôÏé ×òÌì 22:38
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2/ÀÖÊÓ2PRO.EUI.5.9.28S.Ö§³ÖXposed.¾«¼òÊ¡µç+½ÏΪ´¿¾»+±È½Ï¾«¼ò+Îȶ¨ºÃÓà attach_img  ...23456..28 ÑÌѬµÄ¼Åį 2018-1-18 3262734 l81906745 ×òÌì 22:21
[MTK X20 ROM] ¡¾ycjeson¡¿ÀÖÊÓ2 13SÎȶ¨°æ Ë«»÷»½ÐÑ LAY¶àÏÄÜ Îȶ¨ÊµÓà ÍêÃÀROOT6/5/5 attach_img heatlevel agree  ...23456..73 ycjeson 2016-5-5 87014125 1491352670 ×òÌì 21:39
[¸ßͨ652 ROM] ÐÂÄêÐÂÆøÏó_Lineage0216_¼±ËÙºì°ü~³¬¶à×Ô¶¨Òå~ºÚÓò~ROOT~¶Å±ÈÈ«Ï¢~À´µçÉÁ¹â~ÍøËÙ... attach_img New ysss12138 ×òÌì 21:03 373 ysss12138 ×òÌì 21:14
[¸ßͨ652 ROM] 180129/¼«ËÙ³Ô¼¦/Ç¿´óAICP/Ë¿»¬Á÷³©/Xposed/ºÚÓò/ÍõÕ߸ßÄÜ/root/¶Å±È/¶àÖÖ×Ô¶¨Òå attach_img  ...2 lokhj 2018-1-29 13456 ysss12138 ×òÌì 21:11
[MTK X20 ROM] 20170601 ÀÖÊÓ2/pro(MTK°æ±¾Í¨Ë¢£©026s ¸ß¼¶¶¨ÖÆ by ʱ´úµÄµ¼º½Õß attach_img heatlevel agree  ...23456..105 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-6-1 125112127 ÄÜÔ´²¿ ×òÌì 20:00
[¸ßͨ652 ROM] ¡¾12.30¡¿ÀÖÊÓ2 X520 LineageOS14.1(Ô­CM) °²×¿7.1.2 Xposed¿ò¼Ü+Ö÷Ìâ+ºÅÂë¹éÊôµØ attach_img  ...23456..7 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2017-12-30 821239 hys123hys ×òÌì 17:34
[MTK X20 ROM] ¡¾02.01¸ü¡¿ÀÖ2-X620 28SÖÕ½á°æ|Ë«ÅÅ״̬À¸Çл»|ÎÞ¹ã¸æ|¿ª»ú¶¯»­Çл»|»¤ÑÛģʽ|Á÷³© attach_img  ...23456..38 1175680614 2018-2-1 4453163 ÁÖ¹· ×òÌì 17:33
[¸ßͨ652 ROM] ¡¾Flyme6¡¿ÀÖÊÓ2 X520 Flyme6.7.12.29R Ö÷ÌâÆƽâ+ºÚÓò+PatchromÏîÄ¿+ROOTȨÏÞ attach_img  ...23456..7 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-13 821318 hys123hys ×òÌì 17:22
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2+PRO.MIUI9.´¿²¨À¼°æ.Ö¸ÎÆ+¿ì³ä+ºìÍâ.ÍêÃÀRoot.¼òԼʡµç.Îȶ¨.2017.12.24 attach_img agree  ...23456..33 yang794351540 2017-12-24 3842651 1114671039 ×òÌì 17:02
[MTK X20 ROM] ¡¶°²×¿6.0LE¡·EUI5.9Îȶ¨28S¹Ù°æ+¼ò³©µ½±¬+´Ì¼¤ÈÙҫģʽ+xposed+È«ºËȫƵ ´óÄÚ´æ attach_img  ...23456 New ¾«ÒæÇó¾«vip 5 ÌìÇ° 71637 longxin111x ×òÌì 16:27
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2-Flyme6-8.2.3ÓÅ»¯Ô´Âë/cpuµ÷ºËÐÄÍæÓÎÏ·/˳»¬Ë«ºǫ́/xposed-Flyme6רҵÖúÊÖ attach_img agree  ...23456..31 °×É«µÄС°× 2018-2-3 3642090 hys123hys ×òÌì 16:20
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2.EUI.5.9.28S.¾«¼ò°æ.¼òÔ¼Îȶ¨.DPIÐÞ¸Ä.CPUÐÞ¸Ä.Ìø¹ýÕ˺Å.¾«¼òÊ¡µç.·Ç³£Á÷³© attach_img  ...23456..14 yang794351540 2018-1-5 1601914 l81906745 ×òÌì 16:19
[MTK X20 ROM] ¡¾NKLL¡¿Ô­ÉúAOSP.8.2.3|Xposed|Ò¡»Î|È«ÐÂÏà»ú CPUÊ¡µç/È«¿ª ÐéÄâ°´¼ü ³¬¼¶µç³Ø ÍøËÙ attach_img agree  ...23456..9 ¸úÎÒ×°£¬Ò×ÊÜÉË 2018-2-3 1071757 Fisten ×òÌì 14:49
[MTK X20 ROM] 08/06 ÀÖÊÓ2/pro£¨X620 X625£©016S¾«¼ò£¡È¥³ýLIVE!¼üÅ̵ƿª¹Ø£¡Root£¡Ê±¼äËøÆÁ£¡¶¨... attach_img agree  ...23456..64 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2016-8-6 75910490 l81906745 ×òÌì 13:56
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2/ÀÖÊÓ2PRO.EUI.28S.Ö§³ÖXposed.¾«¼òÊ¡µç+½ÏΪ´¿¾»+±È½Ï¾«¼ò+Îȶ¨ºÃÓÃ.×Ô¶¯ÇÀºì°ü attach_img  ...23456..9 ÑÌѬµÄ¼Åį 2018-2-5 1041159 l81906745 ×òÌì 13:53
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2/Pro 360OS2.0 ÒÆÖ²068°æ±¾ ·ÖÉí´óʦ λÖô©Ô½ ºÚ¿Æ¼¼6/8/30 attach_img heatlevel  ...23456..31 ycjeson 2016-8-30 3608448 shuajihou ×òÌì 09:53
[¸ßͨ652 ROM] ¡¾02.06¸ßͨ°æ¡¿ÀÖ2-X520-EUI 28SÄÚ²âµÚÒ» °æ|¿ª»ú¶¯»­Çл»|Ë«ÅÅ״̬À¸Çл»|ÎÞ¹ã¸æ attach_img  ...23456..12 1175680614 2018-2-6 1392134 mengzzz ×òÌì 09:44
[¸ßͨ652 ROM] ÀÖÊÓx520 EUI5.9 026SÖÕ½á Ë«ÅÅÍøËÙ DPI ¸ß¼¶ÉèÖà ³¬´óÄÚ´æ Îȶ¨²»ÕÛÌÚ Ê¡µç±Ø±¸ attach_img agree  ...23456..54 ½ã½ãaa 2017-10-6 6445247 mengzzz ×òÌì 09:44
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2 EUI5.9 028S ¶àÏî¸üРÍêÃÀROOT ºÚÓò ÆÁÄ»ÖúÊÖ ¼òԼʡµç Îȶ¨²»ÕÛÌÚ ÍƼöË¢»ú attach_img agree  ...2345 ½ã½ãaa 2017-12-27 541224 yy1230721 ×òÌì 05:58
[MTK X20 ROM] ¡¶°²×¿6.0LE¡·EUI5.9¼ÙÆÚËæÐÄÍæ+µÍµçÒ²ÍÅÕ½+ÍõÕßÈÙҫģʽ+xposed+cpu¿ªºËÐÄƵÂÊ attach_img  ...23456..15 ¾«ÒæÇó¾«vip 2017-9-29 1762305 infodreams ×òÌì 05:54
[¸ßͨ652 ROM] ¡¾09.20¡¿ÀÖ2¸ßͨ°æ-X520-26SÖØÖÃÎȶ¨°æ|»¤ÑÛģʽ|״̬À¸Çл»|ÀÖÖ¸ÅÄ attach_img  ...23456..33 1175680614 2017-9-20 3853577 cowie ×òÌì 05:14
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2.28S.Ê¡µç±©»÷/¼ò½àÁ÷³© CPU×ÛºÏÖ÷´ò Ô²½ÇÆÁÄ» Ë«ÈÎÎñÀ¸¼Ó³Ö ÐéÄâ¶à¹¦ÄÜ ÄÍÓà attach_img  ...23456..25 °×É«µÄС°× 2018-2-6 2972167 infodreams ×òÌì 03:57
[MTK X20 ROM] ¡¾EUI5.8С¿LE2-18S Ê¡µçÁ÷³© CPU¿ªºËÂÊ Å©Àú¾ÓÖÐ Xposed ÐéÄâ°´¼ü Ò¡»Î ¶Å±ÈòñÉß attach_img  ...2345 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2017-12-20 51900 ÄãµùÊÇ250 ×òÌì 01:25
[MTK X20 ROM] ¡¾Ð¡¶¬¡¿ÀÖÊÓ2_014S-¼«Ö¾«¼ò¹ÇÍ·°ü|Ö§³Öinit.d|ÍêÃÀROOT|Ö§³ÖV4AÒôЧ|-Ê¡µç+´óÔË´æ attach_img heatlevel agree  ...23456..201 С¶¬_YoKe 2016-5-13 241126964 ÑöÍûÖ® ×òÌì 01:11
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓÀÖ2-X620¹Ù°ü014S¸üУ¬¸ß¼¶ÉèÖã¬×´Ì¬À¸µ÷Õû£¬Ä¬ÈÏroot£¬Îȶ¨Á÷³©ºÃÓà 5.12 attach_img heatlevel agree  ...23456..28 ¹¤×÷µÚÒ» 2016-5-12 3338114 ÑöÍûÖ® ×òÌì 01:09
[MTK X20 ROM] ¡¾Flyme6¡¿ÀÖÊÓ2 X620 Flyme6.7.12.29R Ö÷ÌâÆƽâ+ºÚÓò+¸½¼ÓÉèÖÃ+ROOTȨÏÞ attach_img  ...23456..13 ¿ìÀÖÎÒÆÚ´ý 2018-1-13 1511816 ÄãµùÊÇ250 ×òÌì 00:18
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2 MI9.2.5²¨À¼×îРÏà»ú¶¨Òå ÈËÁ³ËÙ³ä ºËÊ¡µç.ÓÎÏ· Ö¸ÎƺìÍâ Á÷³©´óÄÚ´æ ³¤ÆÚ±¸Õ½ attach_img  ...23456..16 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2018-2-5 1821459 hiahiahia Ç°Ìì 20:47
[¸ßͨ652 ROM] ÀÖ2-X520-EUI5.8 ÐÔÄÜÓÅ»¯ È¥LIVE ¶Å±ÈòñÉßË«ÒôЧ ÃÀ¹ÛÁ÷³© 2017.8.29¸üРattach_img  ...23456..17 Ìý°ëµÄÇú 2017-8-29 1942555 jarodrx3 Ç°Ìì 18:55
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓX620 ¹Ù·½×îÐÂ028S È«ÐÂsupersu È¥·±¾Í¼òÓÅ»¯ÏµÍ³ ¼«ËÙÁ÷³© È«ÐÂÌåÑé ¿É³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..21 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-1-15 2431990 caoyanutf-8 Ç°Ìì 17:55
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓÀÖ2-018S¼«¼ò°æ£¬Ê±¼äËøÆÁ£¬¼«¼òÁ÷³©£¬Ê¡µçºÃÓà 10.17 attach_img heatlevel  ...23456..19 ÄÜÓм¸¶à³î 2016-10-17 2213094 ¼ÒÓÐÞÈ³É Ç°Ìì 15:27
[MTK X20 ROM] ¡¾08.11¡¿ÀÖ2-X620-¾­µä°æV5|IOSÌØЧ|È¥ÀÖÊÓÈ«¼ÒÍ°|ÀÖÖ¸´¥¿Ø|»¤ÑÛģʽ|·ÖÆÁ|¾«¼òÁ÷³© attach_img agree  ...23456..69 1175680614 2017-8-11 8268095 Îʾý Ç°Ìì 15:24
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2 x620¡ïMIUI9.11.24 ÍõÕßÈÙÒ« Ö÷ÌâÃâ·Ñ CPUºËÐÄ Xposed Á÷³©Ê¡µç ÈËÁ³½âËø attach_img  ...23456..23 °×É«µÄС°× 2017-11-24 2672463 luqinglin178 Ç°Ìì 15:09
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2 MI9.2.9 ºÚÓò28/26Ïà»ú ÈËÁ³ËÙ³ä ºËÊ¡µç.ÓÎÏ· Ö¸ÎƺìÍâ Á÷³©´óÄÚ´æ ³¤ÆÚ±¸Õ½ attach_img  ...23456..7 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2018-2-9 83899 StormySky Ç°Ìì 14:43
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2 MI9.2.7 ԭ֭ԭζ ÈËÁ³ËÙ³ä Î޸߼¶ÉèÖà ָÎƺìÍâ Á÷³©´óÄÚ´æ ³¤ÆÚÔ­°æ¿Ø±¸Õ½ attach_img  ...23456..11 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2018-2-7 1231303 StormySky Ç°Ìì 14:38
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2MIUI9¿ª·¢°æ 8.2.5ÈËÁ³½âËø XP¿ò¼Ü ºÚÓò Á÷³©Ê¡µç ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» attach_img  ...23456..10 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-2-5 108915 Ò¶´óÂå Ç°Ìì 13:48
[MTK X20 ROM] ÀÖÊÓ2ÀÖÊÓ2PRO ²¨À¼MIUI9.2.6¿ª·¢°æ Ö¸ÎÆ Ò£¿Ø ¿ì³ä ÍêÃÀROOT ¼±ËÙÁ÷³© attach_img  ...23456..30 ºÉÌÁÔÂs 2018-2-6 3492030 clh123plc Ç°Ìì 13:05
[MTK X20 ROM] [1018]ÀÖÊÓ2/Pro~Îȶ¨018S~Ö÷ÌâÆƽâ~ÓïÑÔÖúÊÖ~·ÖÆÁ~ÏÂÀ­±³¾°~µçÁ¿Ìõ~»¤Ä¿Ä£Ê½~¶à¹¦ÄÜ attach_img agree  ...23456..39 david_ 2016-10-17 4675361 biaoyeyueye Ç°Ìì 10:04
¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /2 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-2-18 05:02 , Processed in 0.356961 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网