ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëS898TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1255

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS898TÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëS898TË¢»úROM,ÁªÏëS898T¹Ù·½¹Ì¼þ,ÁªÏëS898TÒ»¼üroot½Ì³Ì,ÁªÏëS898TÈí¼þÏÂÔØ,ÁªÏëS898TÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëS898TÊÖ»úÇý¶¯,ÁªÏëS898TÊÖ»ú²ÎÊý,ÁªÏëS898TÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëS898TÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÁªÏëS898T¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢¡£Òƶ¯ÊåÊå,·þÎñÄúµÄÒƶ¯Éú»î£¡
  ÁªÏëS898TÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589TËĺË1.5Ghz¡¿¡¾TDË«¿¨¡¿¡¾5.3Ó¢´ç720¡Á1280·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëS898T¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º316980957    (Ãû¶îÓÐÏÞ£¬Óû¼Ó´ÓËÙ£¡ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÁªÏëS898T°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡


×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6440 M44 2010-12-13 7727210776322 EREEF 1 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Òƶ¯ÊåÊå¹ÜÀíÍŶÓÌáÇ°¹§×£È«Ìå»áÔ±ÐÂÄê¿ìÀÖ£¡¹·Äê´ó¼ª£¡ ÇÀÂ¥ attach_img  ...2 Íü¼ÇÔÂÁÁ 3 ÌìÇ° 147726 ·´Ç±ÓãÀ× ×òÌì 23:08
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1126695 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÁªÏëS8 (ÁªÏëS898T)ÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recoveryÏÂÔØ  ...23456..24 ·ÉÀÇ 2016-3-18 2786699 ºÚÂíÁúÌì 2018-2-10 12:01
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] S898t_S515_130913°æ±¾ ¾Èש ¹Ù·½ÏßË¢°ü ÄÚÓÐÏßË¢¹¤¾ßºÍ½Ì³Ì attach_img  ...23456..353 èßä 2013-12-26 422485768 zhouqf 2018-2-8 19:12
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾14.08.11¡¿Ð¡Ã×Ö÷ÌâºÍг½Ì³Ì£¬Í¼ÎIJ¢Ã¯£¬²»»áµÄ½øÀ´ attach_img  ...23456..40 ÆÓؼСÝÕ 2014-8-11 47222296 £º²»ÐvÊÖ 2017-10-10 21:34
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢ ÁªÏëS898T ¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ108ÆÚ¡¿13.12.20¿¨Ë¢°ü2013.12.26¸üРattach_img  ...23456..64 èßä 2013-12-26 75840178 ²»¶¯ÎÊÊ÷ 2017-1-20 10:08
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.03.29¡¿ÁªÏës898t coloros2.0¸üУ¬´ó³ÉÖ®×÷£¬ÓÃÁËÄã¾Í»Ø²»È¥ÁË attach_img heatlevel  ...23456..36 ÆÓؼСÝÕ 2015-3-29 42215508 k_504275 ×òÌì 16:05
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.07.08¡¿ÁªÏës898t ³¬¼¶Ô­Éú4.22£¬³¬¼¶Á÷³©£¬³¬¼¶Ê¡µç£¬È«¾ÖÒôЧ attach_img heatlevel  ...23456..62 ÆÓؼСÝÕ 2015-7-8 74319860 ìoÖ® Ç°Ìì 21:54
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.06.12¡¿ÁªÏës898t °¢ÀïÔÆ 3.03×îÐÂÄÚ²â°æ¸üРÍêÃÀÁ÷³©ÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..20 ÆÓؼСÝÕ 2015-6-12 2339824 229038473 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.05.22¡¿ÁªÏës898t ÀÖÍÜ170ÖÜ¿ª·¢°æ£¬Ò²ÊÇ×îºóµÄÖÕ½á°æ attach_img heatlevel  ...23456..26 ÆÓؼСÝÕ 2015-5-22 30711057 èè0411 2018-2-9 08:42
[Èí¼þ] ¡¾14.08.10¡¿¸ø´ó¼Ò·ÖÏíÁ½¸öС¹¤¾ß£¬¹Ø±Õ¼üÅ̵ƣ¬½â·ÅµçÔ´¼ü heatlevel  ...23456..16 ÆÓؼСÝÕ 2014-8-10 1876254 icyghost 2018-2-8 20:45
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.10.22¡¿ÁªÏës898t NIXUI 3.0 ÐÂÔªËØ ×îΨÃÀÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..22 ÆÓؼСÝÕ 2014-10-22 2538393 zxcasdqweasd 2018-2-8 17:15
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.1.17¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²»ªÎªEMIUI 2.0 ÐÂÒ»·¬ÌåÑ飬ÍêÃÀ´æ´¢ attach_img heatlevel  ...23456..14 ÆÓؼСÝÕ 2015-1-17 1608404 qtds1983 2018-2-5 09:23
[ÆäËü] ¡¾14.08.25¡¿ÁªÏës898tÖÐÎÄÈ«´¥ÃþREC£¬×îƯÁÁµÄREC£¬Ö§³Ö°²×¿4.4 attach_img heatlevel agree  ...23456..101 ÆÓؼСÝÕ 2014-8-25 120636612 èè0411 2018-1-31 20:58
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014Äê6ÔÂ27ÈÕ-MIUI194ÆÚ¡¿ÁªÏëS898T||MIUI×îиüÐÂ||ÍêÃÀÕÀ·Å attach_img heatlevel  ...23456..11 Moon-Ôø 2014-6-29 1296877 angie9885 2018-1-22 13:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.07.21¡¿ÁªÏës898t-197ÆÚmiuiµÚ¶þ°æÐÞ¸´°æ£¬½â¾öºÄµçÎÊÌ⣬ÃÀ»¯·ç¸ñ attach_img heatlevel  ...23456..15 ÆÓؼСÝÕ 2014-7-21 1696158 angie9885 2018-1-22 12:57
[½Ì³Ì] Ð޸ݲ׿Èí¼þ°²×°°üAPKÇ©Ãû£¬ÈÎÒâÈí¼þ¶¼¿ÉÒÔ°²×°£¬²»»áÔÙ·¢ÉúÓ¦ÓÃÇ©Ãû²»Ò»ÖÂÎÊÌâ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..36 guilin18 2014-7-29 42375452 5°Ë½ä5 2018-1-20 15:16
[Èí¼þ] MIUIÖ÷ÌâÆƽâ°æ£¬Ãâ·ÑʹÓÃÊÕ·ÑÖ÷Ìâ £¡Ð¡Ð¡¾ªÏ²£¡ heatlevel  ...23456..18 ö©ö© 2013-12-29 2076918 asdfasfsdfasdf 2018-1-6 20:03
[½Ì³Ì] ÁªÏës898t ´®ºÅ¶ªÊ§IMEIÎÞЧ»°·Ñ°ó¶¨´®ºÅÎÞЧ´®ºÅÐ޸ķ½·¨ heatlevel agree  ...23456..34 ö©ö© 2013-12-29 40317953 luzi888 2017-12-28 11:57
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T ¿¨Ë¢°ü »ùÓÚ×îÐÂS128ÖÆ×÷µÄ¹Ù·½¾«¼ò°üÔÙÒ»´Î¸üРÖصãÓÅ»¯ ×¢ÖØÔË´æ attach_img heatlevel  ...23456..21 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-30 24810351 ybzz8320 2017-12-27 14:23
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.10.18¡¿ÁªÏëS898t 209ÖÜmiui¸üУ¬Ìá¸ßÁ÷³©¶È£¬Ðü¸¡½Óµç»°£¬Ãâ¶ú»úÊÕÒô attach_img heatlevel  ...23456..15 ÆÓؼСÝÕ 2014-10-18 1755225 qq147852456123 2017-12-23 18:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.09.21¡¿ÁªÏës898t 206ÖÜmiui£¬¸´¿Ì¾­µä£¬Êղرر¸ÕäÆ· attach_img heatlevel  ...23456..20 ÆÓؼСÝÕ 2014-9-21 2339820 qq147852456123 2017-12-23 18:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.05.27¡¿S898TÒÆÖ²ºìÃ×ÄÚ²â°æ15.0Ø­ÆƽâÖ÷ÌâØ­¶¨Ê±¿ª¹Ø»úØ­ÐÞȨÏÞ²»ÍêÕû attach_img heatlevel  ...23456..8 ÆÓؼСÝÕ 2014-5-27 852958 qq147852456123 2017-12-23 18:18
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.1.20¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²ºìÃ×MIUI28.0 µÚ¶þ°æ£¬ÐÞ¸´¼ÓÇ¿°æ attach_img heatlevel  ...23456..11 ÆÓؼСÝÕ 2015-1-20 1214044 qq147852456123 2017-12-23 16:50
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.10.08¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²ºìÃ×26.0Îȶ¨°æ£¬È«ÐÂV6±³°å£¬¼ò×°ÉÏÕó attach_img heatlevel agree  ...23456..13 ÆÓؼСÝÕ 2014-10-7 1514779 qq147852456123 2017-12-23 14:53
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.04.26¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²ºìÃ×30.0 ÔöÇ¿°æ£¬ºÍгÖ÷Ì⣬¶Å±ÈÒôЧ£¬V6¶¯»­ÌØЧ attach_img heatlevel agree  ...23456..23 ÆÓؼСÝÕ 2015-4-26 26410741 zxcasdqweasd 2017-12-23 13:37
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.11.30¡¿ÁªÏës898t 11.30miui¿ª·¢°æ£¬ÊýÊ®ÏîÓÅ»¯ÐÞ¹ý£¬¼«¶ÈÊ¡µç£¬Ô­Éú°ãµÄÁ÷³© attach_img heatlevel agree  ...23456..38 ÆÓؼСÝÕ 2014-11-30 44512013 qq147852456123 2017-12-23 13:06
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.04.14¡¿ÁªÏës898t amigo2.0.4 ÇåУ¬Á÷³©£¬Ê¡µç£¬ºÃÍ棬Óû°Õ²»ÄÜ attach_img heatlevel  ...23456..12 ÆÓؼСÝÕ 2015-4-14 1427329 13101373084 2017-12-17 21:47
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.08.30¡¿ÁªÏës898t×îºóÒ»°à³µ£¬203ÆÚmiui¸üУ¬´òÔì×îÍêÃÀµÄmiui attach_img heatlevel agree  ...23456..26 ÆÓؼСÝÕ 2014-8-30 3068727 qq147852456123 2017-12-6 22:41
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.09.15¡¿ ÁªÏës898t--205ÆÚmiui,³Á½þʽ״̬À¸£¬Ð°滤Ŀ¾µ+ÉÁ¹â attach_img heatlevel agree  ...23456..14 ÆÓؼСÝÕ 2014-9-15 1605597 qq147852456123 2017-12-6 22:29
[½Ì³Ì] Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS898TÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³£¬Ö§³Ö±¸·Ý»¹Ô­¡¢¿¨Ë¢Éý¼¶ attach_img heatlevel  ...23456..317 èßä 2013-12-25 380171311 zhb120731 2017-12-3 12:46
[½Ì³Ì] èßä½ÌÄãʹÓÃÊåÊ幤¾ßÏä¸üÐÂˢдÁªÏëS898TCWMrecoveryͼÎĽ̳̣¬12ÔÂ25ÈÕ¸üРheatlevel agree  ...23456..211 èßä 2013-12-25 252543218 zhb120731 2017-11-30 23:36
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.3.13¡¿ÁªÏës898t ÁªÏë¹Ù·½ÊÊÅä°æmiui ÖÕ½á°æ Ô­³§·ç¸ñ£¬ºÃÓÃÁ÷³© attach_img heatlevel agree  ...23456..24 ÆÓؼСÝÕ 2015-3-13 28211176 Miku_SuSu 2017-11-26 17:10
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.04.21¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²ºìÃ×30.0 ×îÖհ棬ԭ°æԭζԭÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..17 ÆÓؼСÝÕ 2015-4-21 2009323 qtds1983 2017-11-26 16:14
ͶƱ [ÆÀ²â] ¡¾Ë¢»ú²Î¿¼¡¿Í³¼ÆÏ´ó¼Ò×îϲ»¶ÓõÄÊÇOSÄĸörom¶àЩ£¿ ˽ŵ£¬ÎÒÃÇ×ß 2014-8-8 51566 лÓ 2017-11-23 20:21
[ÇóÖú] sd¿¨revË¢»úÔõôˢ 13100844859 2017-11-12 01211 13100844859 2017-11-12 23:58
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÁªÏë¾Èשͷ¹Ì¼þ°ü¡¿ÁªÏëS898t_S127_131203¹Ù·½ÏßË¢°ü ÐÂÈËÌû heatlevel agree  ...23456..204 highwind 2013-12-27 243948149 13100844859 2017-11-12 19:39
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.01.05¡¿ÁªÏëS898t ¹Ù·½vibe1413£¬´óÁ¿ÓÅ»¯£¬ÍêÕûrootȨÏÞ attach_img heatlevel agree  ...23456..56 ÆÓؼСÝÕ 2015-1-5 67022052 wanghui1984 2017-11-12 19:14
[ÓÎÏ·] ÉñÃíÌÓÍö2 1.0.1 ÎÞÏÞ½ð±Ò£¬ÈËÎïÈ«¿ª¡£¡£¡£ heatlevel  ...23456..11 ö©ö© 2013-12-29 1245199 1217038376 2017-11-7 21:37
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.05.04¡¿ÁªÏëS898T ¹úÍâ×îеÄÈýÐÇS5 ȫнçÃ棬ȫ¾Ö¶Å±È£¬°²×°Î»ÖÃÑ¡Ôñ attach_img heatlevel  ...23456..21 ÆÓؼСÝÕ 2015-5-4 25010026 chinapayloader 2017-11-1 14:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.12.10¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²¹úÍâ¸ß·ÂÈýÐÇS5£¬Îȶ¨Á÷³©£¬ÊʺÏÈÕ³£Ê¹Óà attach_img heatlevel  ...23456..12 ÆÓؼСÝÕ 2014-12-10 1326042 az12443 2017-10-28 13:21
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T Ë¢»ú°ü »ùÓÚ¹Ù·½ÊÊÅäµÄVIBE1413ÔÙÒ»´Î¾«¼òÓÅ»¯È¥ÀÖ°²È« 20151124¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..22 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-4-7 25910047 £º²»ÐvÊÖ 2017-10-9 19:55
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.10.05¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²Éî¶ÈOS£¬±»ÒÅÍüµÄÒ»¸öos,ºÜÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..10 ÆÓؼСÝÕ 2014-10-5 1105857 À­²¼À­¶àµÄ¶à 2017-10-9 15:14
ͶƱ [ÆÀ²â] ͳ¼ÆÏ´ó¼Ò×îϲ»¶ÓõÄÊÇOSÄĸörom¶àЩ£¿ ˽ŵ£¬ÎÒÃÇ×ß 2014-8-8 81811 лÓ 2017-10-9 12:45
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.08.10¡¿ÁªÏës898t--200ÖÜMIUI¸üУ¬ÍêÃÀÐÞ¸´°æ attach_img heatlevel  ...23456..17 ÆÓؼСÝÕ 2014-8-10 2028164 k769133861 2017-10-5 19:33
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T¿¨Ë¢°ü °¢ÀïÔÆOS 3.0.0Õýʽ°æ ×¢ÖØÐÞ¸´ ¼«¶ÈÁ÷³© ·Ç³£ºÃÓà attach_img heatlevel  ...23456..10 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-2-12 1104460 zxcasdqweasd 2017-10-5 15:35
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.08.11¡¿ÁªÏës898t GiONEEÊ¡µçÍõ£¬³¬¼¶DTSÕðº³ÒôЧ£¬Ëæ±äÖ÷Ì⣬Îҵľ«²ÊÎÒ×öÖ÷ attach_img heatlevel  ...23456..19 ÆÓؼСÝÕ 2015-8-11 2269924 liu789dong 2017-10-4 07:23

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /2 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-2-18 05:18 , Processed in 0.299680 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网