ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA820ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 9578

Òƶ¯ÊåÊå(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA820Ë¢»ú,ÁªÏëA820ROM¹Ì¼þ,ÁªÏëA820Çý¶¯,ÁªÏëA820Èí¼þ,ÁªÏëA820 root½Ì³Ì,ÁªÏëA820²ÎÊý,ÁªÏëA820ÆÀ²â,ÁªÏëA820ÓÅȱµãÆÀ,ÁªÏëA820¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA820ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
ÁªÏëA820»ù±¾²ÎÊý£º¡¾Áª·¢¿ÆMT6589¡¿¡¾WCDMA/GSMË«¿¨Ë«´ý¡¿¡¾4.5´ç960¡Á540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G RAM + 4G ROM¡¿
1ºÅȺ£º283167823    2ºÅȺ£º262950223   
3ºÅȺ£º179708101
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6429 M44 2010-12-13 7714210623934 ·ÉÑïFlip 1 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1122560 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA820¡ªREC»ùÓÚÔ´Âë±àÒ롪ȫ¾Ö´¥Ãþ¡ª¸ß¶Ë.´óÆø.Éϵµ´Î¡ª×Ô¶¯¹ÒÔع¦ÄÜ¡ªÆäËû×ÔÐÐ... attach_img  ...23456..92 LGGLGG 2014-8-23 110346441 ÎÒÊÇÏĺ 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820Ò»¼üROOTÈí¼þ¡¢ÖÐÎÄCWM recoveryͨÓð漰Ïà¹ØÏßË¢Çý¶¯¡¢Èí¼þÏÂÔØ attach_img  ...23456..531 ÎÒÊÇ´º¸ç 2013-3-10 6360197065 cncptz 2018-1-3 20:09
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÈ«¹úÊ×·¢¡¿ÁªÏëA820ÖÐÎĶ¨ÖÆCWM recoveryÊ×·¢£¬4ÔÂ22ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..1016 ÎÒÊÇ´º¸ç 2013-3-10 12191231381 sleepforlong 2017-12-8 11:55
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] »¹ÔÚΪÄãµÄa820´¥ÆÁµßµ¹¶ø·³ÄÕÂð.ÎíÂþÃԳǿÉÒÔ°ïÄãÐÞ¸´À² attach_img digest  ...23456..33 ÎíÂþÃÔ³Ç 2014-2-10 38428657 mmmdddkkk 2017-11-19 14:21
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] A820.820TµÈÏßË¢ÍêÕû½Ì³Ì£¨¿Éжµç³ØÀࣩ attach_img  ...23456..34 ™Uë…ÄÞÉÑ 2014-4-29 39637624 liong333 2017-5-3 10:09
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] ÁªÏëA820ÂÛ̳ˢ»úROM+½Ì³Ì×ÊÔ´¼¯ºÏ´«ËÍÌù£¡8ÔÂ26ÈÕ¸üУ¡ digest  ...23456..12 ÈÃ.¬.Ƥ¿¨µÂ 2013-6-11 13347868 ssssSSStttt 2016-7-15 21:30
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÇëΪÊÖ»ú·ÖÇøµÄ½øÀ´¿´Ï£¨·¢Éú¼ÓÃÜ´íÎóºÍÎÞÏÞÖØÆô½â¾ö°ì·¨£©  ...2 ™Uë…ÄÞÉÑ 2014-12-30 2013161 dfkj8888 2016-3-8 23:03
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 ¹Ù·½¾«¼ò°æ Ô­³§S150 ROOT°æ ϲ»¶Ô­³§µÄ¾ÍÏ塃 attach_img heatlevel  ...23456..25 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-5-15 29510983 zxymk ×òÌì 22:25
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 4.4.2¿¨Ë¢°ü VIBEUI_V2.0_1503_A820_×îÐÂROOT°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..32 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-28 38012410 zxymk ×òÌì 22:21
[Èí¼þ] ¡¾SIM¶À¼Ò°áÔË¡¿·ÖÏíÓÅ»¯¹¤¾ßGamebooster2 2.1ºº»¯°æ---·Ç³£ÄÑÕҵİ汾£¨¸½¸öÈ˲âÆÀ£© attach_img heatlevel  ...23456..10 simmy 2013-7-27 1146947 FEEL_SO_RIGH-Ö ×òÌì 18:25
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¦òYTUI_V4.1 µÚ¶þ°æ¦òȫзç¸ñ¦ò÷ÈÀ¶Ê±´ú¦ò״̬À¸ËøÆÁ¦òXPÔöÇ¿ attach_img  ...234 2542805 2015-10-24 372755 FEEL_SO_RIGH-Ö ×òÌì 17:35
[½Ì³Ì] ¸øÁ¦½Ì³Ì-----IMEI/BT/WIFI MAC ÓÀ¾ÃдÈë/»Ö¸´·½·¨,¾Ü¾øÔÙ¶ªIEMI/MAC.Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢ attach_img heatlevel agree  ...23456..287 wtfriends 2013-5-6 3442118883 GIONEE168T 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÔÂÁÁ½ÌÄãʹÓÃÊåÊ幤¾ßÏä¸üÐÂˢдCWMrecoveryͼÎĽ̳̣¬9ÔÂ1ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..4354 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-7-7 52237613357 ÎÒÊÇÏĺ 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¡¾Ãλء¿a820 ×î¼òµ¥µÄË¢»ú½Ì³Ì heatlevel agree  ...23456..120 ÃλسõÐÑ 2013-8-28 143629030 ÎÒÊÇÏĺ 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2018Äê1ÔÂ18ÈÕ_ÁªÏëA820_MIUI9Îȶ¨°æ_V9.2.2.0¡¿ÍêÃÀÁ÷³© ¿ìÈçÉÁµç attach_img  ...23456..28 ˮԸ¡ÇàÁ« 2017-10-15 3241507 zxymk 3 ÌìÇ°
[Èí¼þ] С°§¡¾Ä§ÂþÏà»ú¡¿£¬ÈÃÄãÒ²³ÉΪÂþ»­ÈËÎï¹ý°Ññ« heatlevel  ...23456..9 С°§ 2013-7-14 1073769 17739627279 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÁªÏëA820´ósystem·ÖÇø900MB,ͨ³ÔËùÓÐROM! heatlevel agree  ...23456..63 2542805 2015-1-30 74828897 iMxia 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] Ê×·¢6589ÁªÏëA820רÓÃ2.8G´óÄÚ´æÏßË¢ROM-Ô­Éú4.1.2 attach_img heatlevel agree  ...23456..93 sanbeiyan 2013-4-1 111133833 iMxia 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUI V5Õýʽ°æV1.1°æ¡¿ÁªÏëA820_MIUI¿¨Ë¢rom_½â¾öÖÚ¶àFC_20130505 attach_img heatlevel agree  ...23456..196 muscle 2013-5-5 234372032 xinlinix 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÌáÈ¡¹Ù·½ÏßË¢°üÎļþ£¬²¢×Ô¼º´òÔ쿨ˢ°ü heatlevel agree  ...23456..117 jaykingchou 2013-4-9 139528156 leoiizero 5 ÌìÇ°
[Èí¼þ] ת¹úÍâ´ó´ósuperthanµÄrecovery for TWRP 2.6.3.0  ...23456 2542805 2014-10-11 663093 1483901557hyx 5 ÌìÇ°
[¼¯ºÏÌù] ÈýÖÖ°æ±¾µÄrecovery!¿ÉÓÃÊåÊ幤¾ßÏäË¢È룡 heatlevel  ...23456..119 ÈÃ.¬.Ƥ¿¨µÂ 2013-7-9 142628768 1483901557hyx 5 ÌìÇ°
[ÆäËü] TWRP recovery2.8.4.0ÍêÕûºº»¯+ÃÀ»¯,ÈÃÄãµÄrecovery˲¼ä¸ß´óÉÏÆðÀ´(¸½Í¼) heatlevel  ...23456..74 15869977050 2015-4-8 88230950 1483901557hyx 5 ÌìÇ°
[Èí¼þ] MTK·ÖÇøÈÎÒâ´óСµ÷Õû¹¤¾ß£¬ÖÆ×÷´óÄÚ´ædata±Ø±¸Èí¼þ£¬Ö§³ÖMT6589¡¢MT6589T attach_img heatlevel agree  ...23456..259 bejay 2013-11-14 3098114767 2129789284 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] MIUIÄÜÓÃÓ°Ëó·­ Ç½Ã´£¿Òª¸øËüȨÏÞô£¿ÎÒµÄ×ÜÊÇÏÔʾºǫ́·þÎñÆô¶¯Ê§°Ü Òѻظ´  ...2 hlm186 2014-6-19 1724707 utf-812 2018-1-13 11:37
[ÓÎÏ·] NBA2K14ÖÐÎÄ°²×¿Êг¡Êý¾Ý°ü·ÖÀë°æ£¨ÒÑ×öÃâÑéÖ¤Æƽ⣩ attach_img heatlevel  ...23456..35 uga353 2014-4-19 41426075 dyf12345 2018-1-6 22:39
[½Ì³Ì] v4ÒôЧÈí¼þÉèÖõĽ̳Ì--×î¼ÑÉèÖ÷½·¨ heatlevel agree  ...23456..36 lgglgg 2013-9-27 42316097 ldcscl 2018-1-3 21:18
[½Ì³Ì] ÁªÏëA820רÓÃÒ»¼üROOT¹¤¾ß digest heatlevel agree  ...23456..434 µ°µ°º¢ 2013-5-11 519685781 13613295304 2018-1-3 16:05
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa820_4.4.2 ROM£¬¾«¼ò Îȶ¨£¬È«Á¦´òÔìС8×îÁ÷³©.ºÃÓõÄ4.4¡£ÒÑÐÞ¸´Á´½Ó attach_img heatlevel  ...23456..16 µ­ÊÍÐijî 2015-3-2 1818296 csyxxyrsmove 2018-1-3 13:04
[Ë¢»ú°ü] 5.24¸üÐÂS13£¨8-9£©ÁªÏëA820ÊæÐİ棬¾«¼òÎÞÌí¼Ó£¬ÍêÕû¹Ù·½·ç¸ñÏÂÔصØÖ· heatlevel agree  ...23456..38 ZP741774665 2013-7-17 44813425 csyxxyrsmove 2018-1-2 19:12
[Ë¢»ú°ü] A820 MIUI7 5.10.27 Ö÷ÌâÆƽâ/²¼¾ÖÇл»/ʱ¼ä¾ÓÖÐ/ÇåÀí¶¯»­/˽ÃÜÎļþ¼Ð/Xposed¿ò¼Ü attach_img heatlevel  ...23456..10 2542805 2015-10-27 1084251 sinnl 2017-12-31 17:13
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820|AOSP 1.0 |Ô­Éú4.4 |ÓÅ»¯¡¢¸ÄÁ¼°æ|12ÔÂ01ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..20 µ­ÊÍÐijî 2015-12-2 2388545 sinnl 2017-12-31 17:04
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820Ö®ºìÃ×26.0ÖÕ½á°æ!ÎÞÈκδíλ|Ö÷ÌâÆƽâ|ÎÞÆÆÒô|Ìí¼Ó¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÎÞÍƹãÈí¼þ! attach_img heatlevel agree  ...23456..25 2542805 2014-10-16 2947916 sinnl 2017-12-31 12:20
[½Ì³Ì] boot.imgÎļþµÄ½â°ü/´ò°ü/¹¤¾ß/Ï׸øÐèÒªµÄÈË  ...2345 µ­ÊÍÐijî 2015-8-24 515112 ruo67 2017-12-30 10:46
[½Ì³Ì] ½ÌÄã¿ÆѧÉÏÍø£¬Íæת¸÷´óÓÎÏ· heatlevel agree  ...23456..13 cszzd1421 2013-12-6 1484984 supergsl 2017-12-26 20:00
[Èí¼þ] ΢ÐÅαװµØÀíλÖÃÈ¥¹ã¸æÃâÉý¼¶È¥»ý·ÖÏÞÖÆÓÅ»¯Æƽâ°æ£¡£¡£¡Ä㶮µÃ£¡ heatlevel  ...23456..14 uga353 2013-8-28 1636217 81512174 2017-12-21 10:37
[½Ì³Ì] Ä㻹ÔÚÇåÀíÔËÐÐÄÚ´æÂ𣿱ð·¸ÉµÁË¡£½øÀ´¿´¿´°É heatlevel  ...23456..33 ÈÃ.¬.Ƥ¿¨µÂ 2013-5-14 38714335 13613295304 2017-12-18 16:55
[½Ì³Ì] ´ó¼ÒÒªµÄcwm°æ±¾µÄrecovery£¬½øÀ´Äðɣ¡ attach_img heatlevel  ...23456..40 2542805 2015-4-10 47315710 13613295304 2017-12-18 12:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾cofface¡¿ÁªÏëA820 recoveryÖÐÎĻָ´ÏµÍ³¼°ROOT·½·¨£¬Ö§³Ö´¥Ãþ£¬»ñÈ¡/È¡ÏûROOTµÈ attach_img heatlevel agree  ...23456..71 cofface 2013-11-29 84318545 13613295304 2017-12-18 11:57
[Ë¢»ú°ü] [¿¨Ë¢]»ùÓÚÁªÏëA820¹Ù·½S137Ð޸ľ«¼òË¢»ú°üÎÞÄÚÖÃÈκÎÀ¬»øÓ¦Óà attach_img heatlevel agree  ...23456..133 dym91 2013-4-21 159144355 13613295304 2017-12-18 10:45
[½Ì³Ì] Android¹¤³Ìģʽ½Ì³Ì,°²×¿Òþ²Ø¹¦ÄÜÏê½â attach_img heatlevel  ...23456..18 Ä­Áµ¤¡ÄªÐ° 2014-2-14 2085951 zhaolei6822 2017-12-16 15:31
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¹Ì¼þÊ×·¢Lenovo A820_S129_130217³öÀ´À­£¡£¡£¡¡¾Ô­³§¾Èש±Ø±¸¡¿ heatlevel  ...23456..144 chen0528 2013-3-27 171836102 zhaolei6822 2017-12-16 14:50
[½Ì³Ì] MTKÃÀ»¯ÉñÆ÷Xposed¿ò¼Ü2.2+ÖØÁ¦¹¤¾ßÏäGravityBox v2.3.1ºº»¯°æ£¬Éµ¹ÏʽÃÀ»¯ÄãµÄROM attach_img heatlevel agree  ...23456..92 ³Â³¿ 2013-9-14 109528878 zjhhyj 2017-12-15 17:22
[Ë¢»ú°ü] ×îÐÂÁªÏëA820_s150_130925¾Èש±¸Óðü heatlevel  ...23456..132 lin2007235 2013-12-5 157840938 zhaolei6822 2017-12-14 16:08
[Èí¼þ] תÔÆ°Ù¶ÈÔË´æÀ©Õ¹,À©´óÄãµÄRAM 1.73 ºº»¯°æ heatlevel  ...23456..13 ZP741774665 2014-1-13 1537382 ÄæÌìÌìÆø 2017-12-13 19:15

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-1-23 14:17 , Processed in 1.040466 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网