ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊå½ðÁ¢GN5001sÍæ»ú½»Á÷ÂÛ̳ΪÄúÌṩ½ðÁ¢GN5001sÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬½ðÁ¢GN5001sÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  ½ðÁ¢GN5001sÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º598650649            ¢ÚȺ£º464158794            
  Òƶ¯ÊåÊå×ÛºÏÍæ»úȺ£º464158794 £¨²»ÏÞ»úÐÍ2ǧÈËȹ£©
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6429 M44 2010-12-13 7714210624457 ·ÉÑïFlip 2 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1122576 z445104774 2018-1-2 23:41
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S ¹Ù·½1.16Õýʽ°æ ¶Å±ÈÒôЧ ÍêÃÀROOT ¾«¼òÓÅ»¯ Á÷³©Îȶ¨ attach_img  ...23456..45 ÁìÏÈ00ºó 2017-8-14 5294089 hlj151 4 Ð¡Ê±Ç°
[ÎÊÌâ·´À¡] ÇóÖú£¡ÃԳǴó´ó°¡ ÐÂÈËÌû Game7 2016-12-3 7431 hiiert ×òÌì 11:56
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢5001sIOS°ü·ÖƵÂÊÐÞ¸Ä attach_img 15942229473 2017-3-25 5470 hiiert ×òÌì 11:47
[ÌÖÂÛ] ÄĸöË¢»ú°üºÃÓÃÄØ youngs 2017-10-5 3186 hanguoi ×òÌì 10:56
[ÇóÖú] ÄÜ·ñˢСÃ×ϵͳ£¿ Òѻظ´ New gy6025 3 ÌìÇ° 361 seyue 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ½ðÁ¢GN5001S »ùÓÚ¹Ù·½ ÇåÐÂÃÀ»¯ ¼«Ö¾«¼ò ΨÃÀÁ÷³© ÃÀ»¯°æ attach_img  ...23456..29 ÌðÐÄСÍè×Ó 2017-7-28 3383190 bcvlcm 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Ô­Éú°²×¿7.1.1¡¿½ðÁ¢GN5001S¡¸Õýʽ°æ¡¹ attach_img  ...23456..69 ľÐà111 2017-5-1 8167348 Àî˹ÌØ11444 2018-1-1 11:06
[ÆÀ²â] Áª·¢¿ÆPKÁª·¢¿Æ Ö»ÒªÄãÏë 2017-12-31 072 Ö»ÒªÄãÏë 2017-12-31 22:38
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-½ðÁ¢GN5001S_MIUI8_6.11.17 attach_img  ...23456..89 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-22 10599040 a66025210 2017-12-30 21:16
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-GN5001S_MIUI8¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..128 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-20 153112029 h452024079 2017-12-29 11:42
[ÇóÖú] ÔÚÄú×ÅË¢ÁËflyme6µÄϵͳ£¬È»ºóͨ¹ýϵͳµÄÔÚÏßÓ¦ÓÃÉ̳ǣ¬Ö÷Ìⶼϲ»Á˶«Î÷£¬ÎªÊ²Ã´ Òѻظ´ ÔøÔóÎõ 2017-11-20 1191 seyue 2017-12-24 08:51
[ÇóÖú] Ë«»÷»½ÐÑ Òѻظ´ jlc727 2017-11-11 2170 ¼ÀÀë¸è 2017-12-13 19:21
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-½ðÁ¢GN5001SÒÆÖ²IUNIOS attach_img agree  ...23456..36 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-13 4204596 µØÖ÷¶ñ°ÔºúººÈý 2017-12-12 15:38
[ÇóÖú] Çó½ðÁ¢GN5001SµÄÊÊÅäºìÃ×note 4xϵͳ£¨Óб¨³ê£© Òѻظ´ hzs16361 2017-12-9 1154 1210612485 2017-12-10 09:11
[Ë¢»ú°ü] gn5001s-miui9ÄÚ²â°æ attach_img agree  ...23456..82 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-8-31 9725062 hlj151 2017-12-9 23:07
[ÎÊÌâ·´À¡] ¾Í²»Äܳö¸öÍêÃÀµãµÄÒÆֲϵͳÂ𣿠ÐÂÈËÌû sakiya515 2017-12-6 1182 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2017-12-6 15:51
[Ë¢»ú°ü] Flyme 6.1.0.0YÎȶ¨°æ-GN5001S attach_img  ...23456..74 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-6-4 8856128 hlj151 2017-12-5 16:23
[Ë¢»ú°ü] gn5001sµÚÈý·½recovery+Ë¢»ú¹¤¾ß+root¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23 15942229473 2016-11-8 248249 15942229473 2017-12-1 21:56
[Ë¢»ú°ü] miui8-7.5.25-GN5001S attach_img agree  ...23456..108 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-6-4 12886851 ccvip2583518990 2017-11-24 16:23
[ÇóÖú] ÄǸö7.1.1ÓÐË­ÓаüÂð£¬Á¬½Ó³éÁËÇ󷢸ö Å®¿ìÀÖÂÃ; 2017-11-15 0126 Å®¿ìÀÖÂÃ; 2017-11-15 15:16
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-½ðÁ¢GN5001S-CM12.1¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..59 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-22 6977378 Àî˹ÌØ11444 2017-11-15 14:45
[ÆÀ²â] ÖÐÐËϵͳ»¹¿ÉÒÔ attach_img xinxing2007 2017-6-18 3419 jlc727 2017-11-11 08:55
[ÇóÖú] Ë­ÓÐÖ§³Ö½ðÁ¢GN5001sÈ«ÍøͨµçÐŵÄË¢»ú°ü°¡ Òѻظ´ Child_heart 2017-11-9 2217 Child_heart 2017-11-10 09:21
[ÇóÖú] ÇóÃԳǴó´ó³ö¸ö4.4µÄ°ü¡£ ÐÂÈËÌû Å®¿ìÀÖÂÃ; 2017-11-9 080 Å®¿ìÀÖÂÃ; 2017-11-9 16:37
[ÇóÖú] Äܲ»ÄÜ×öÒ»¸öµÚÈý·½ÄÚºË q778608325 2017-11-5 072 q778608325 2017-11-5 23:02
[ÇóÖú] Ë­ÓÐ ÃÔÎí Âü³Ç ·¢µÄ½ðÁ¢gn5001s°²×¿7.1°ü£¿ Òѻظ´ youngs 2017-9-23 2362 157666333 2017-11-4 08:16
[ÌÖÂÛ] ÎíÂþÃԳǹ§ºò´ó¼ÒÀ´ÕâÀïÌÖÂÛ  ...234 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-10-25 451581 jlc727 2017-11-3 22:06
[ÇóÖú] ½ðÁ¢ÊÖ»úÆÁÄ»ºÃÏñÊÇ°²×°ÏµÍ³×î¹óµÄ¹þ Òѻظ´ ĪÑþèª 2017-7-1 2411 1569853482q 2017-11-3 07:04
[ÎÊÌâ·´À¡] ½ðÁ¢Ë¢miui9 ÐÂÈËÌû 1519517251 2017-10-24 1458 lls27184 2017-10-27 22:04
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃԳǡ«GN5001SÒÆÖ²EMUI3.1 attach_img  ...23456..34 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-12 3974820 y702332688 2017-10-16 14:09
[ÇóÖú] ÎÞ·¨¿ª»ú£¬¿ª»úÒ»Ö±½øÈërecģʽ£¬µçÄÔË¢»úҲûÓÃÒ»Ö±½ø²»È¥ÏµÍ³¿ª»ú¾Í½ørecģʽ Òѻظ´ pdc111 2017-10-14 1264 qq2657423893 2017-10-15 08:51
[ÇóÖú] Çó²¹Ò»¸öcm14µÄÁ´½Ó Òѻظ´ qq2657423893 2017-10-7 1178 youngs 2017-10-7 13:13
[ÇóÖú] recºóÃæÓиö3eʲôÒâ˼¡£ Òѻظ´ attach_img 2359508367 2017-4-1 10422 ÕæÊÇrlÄãmÁË 2017-10-4 03:10
[ÇóÖú] Çó´óÉñ½ÌÎÒÈçºÎË¢»ú Òѻظ´ EggJames 2017-9-11 3165 youngs 2017-10-1 20:07
[½Ì³Ì] ½ðÁ¢½ð¸Õ¸ßÅä×îÐÂϵͳ³É¹¦root attach_img lls27184 2017-3-16 61214 pdhuang 2017-9-29 21:06
[ÇóÖú] Çó°ü Òѻظ´ jlc727 2017-9-23 1139 lls27184 2017-9-23 21:53
[Ë¢»ú°ü] ÎíÂþÃÔ³Ç-½ð¸Õgn5001sÒÆÖ²ÖÐÐËϵͳ attach_img  ...23456..43 ÎíÂþÃÔ³Ç 2016-11-10 5085222 BOBAOA 2017-9-23 13:23
[ÇóÖú] Çó°ü ÐÂÈËÌû youngs 2017-9-23 066 youngs 2017-9-23 10:15
[Ë¢»ú°ü] ÐÞ¸´ÃÔ³ÇEMUIµçÐŲ»ÄÜͨ»° ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..16 413337357 2017-2-14 1911819 bcvlcm 2017-9-23 09:12
[ÆÀ²â] ÖÐÐËϵͳˢ»ú³É¹¦ ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 xinxing2007 2017-6-10 16716 jlc727 2017-9-22 22:35
[ÇóÖú] Çó´óÉñ½ÌÎÒÔõôˢÈëmiui Òѻظ´ EggJames 2017-9-10 1238 lls27184 2017-9-10 23:02
[Ë¢»ú°ü] MIUI8_GN5001S_7.3.16 attach_img agree  ...23456..77 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-3-19 9185856 15290937926 2017-8-31 11:41
[ÇóÖú] Ë­ÓÐÖ§³Ö½ðÁ¢GN5001sµçÐÅ4gµÄË¢»ú°ü°¡ Òѻظ´ ÁÖÒÝ_ 2017-6-25 4466 13540114452 2017-8-29 07:59
[ÇóÖú] ΪʲôÎÒË¢Á˼¸¸örom¶¼ÓÐ91×ÀÃæ xinxing2007 2017-8-24 1178 ×·¡îÃÎÏë 2017-8-24 08:23
[ÎÊÌâ·´À¡] miui8-7.5.25-GN5001S-USBģʽÎÊÌâ hrryf 2017-8-22 0200 hrryf 2017-8-22 09:36

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-1-23 15:56 , Processed in 0.424079 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网