ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MË¢»úROM,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295M¹Ù·½¹Ì¼þ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÒ»¼üroot½Ì³Ì,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÈí¼þÏÂÔØ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÊÖ»úÇý¶¯,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÊÖ»ú²ÎÊý,ΪÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ¿áÅÉ8295Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589Ëĺˡ¿¡¾1.2GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.0Ó¢´ç540x960·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 4G¡¿
  ¿áÅÉ8295MÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589MËĺˡ¿¡¾1.2GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.0Ó¢´ç854x480·Ö±æÂÊ¡¿¡¾512M + 4G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295M¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  ¿áÅÉ8295½»Á÷Ⱥ£º149840793  (Ãû¶îÓÐÏÞ£¬¶¨ÆÚÇåÀíÈýÔÂÄÚDZˮÈËÔ±)
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6429 M44 2010-12-13 7714210624455 ·ÉÑïFlip 2 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1122576 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿ÐÄÍ´ ¾Èשͷ¡¤ÏßË¢root¡¤Ë¢ÖÐÎÄrecoveryÊÓƵ½Ì³Ì  ...23456..309 1246529785 2014-2-7 370065618 shift8344 ×òÌì 14:33
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¿áÅÉ8295/M¡¿ÏßË¢_Ç¿Ë¢¾Èש£¬ÏêϸͼÎĽ̳̣¬ÐÞ¸´ÏßË¢ÎÞREC£¬root,Ë¢recoveryµÈµÈ attach_img  ...23456..798 5506558 2014-4-7 9567138669 À¶ÌìÔÆ ×òÌì 11:02
±¾°æÖö¥ [8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУݿáÅÉ8295M(Òƶ¯Çà´º°æ) ÏßË¢¹¤¾ßÓëÏßË¢ROM°ü attach_img  ...23456..334 pcballen 2014-1-3 400477804 heweiqivv 2017-9-6 22:59
±¾°æÖö¥ [ÆäËü] 2014.12.01£ÛÏÂÔØÒѸüУݣ¨È«ÍøÊ×·¢£©¿áÅÉ8295M ³¬Ç¿´¥ÃþÖÐÎÄrecovery¿ÉuÅ̱¸·ÝÎļþ attach_img  ...23456..135 pcballen 2013-12-25 161530654 Chase¡£ 2017-8-19 16:23
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] Coolpad¿áÅÉ8295/MÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³£¬9ÔÂ3ÈÕ¸üР ...23456..224 ³Â³¿ 2013-9-3 267651054 yinghua0205 2017-8-14 20:57
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] <14.10.13>Coolpad 8295-Ô´Âë±àÒëµÄ¶£ßËrecovery 1.1|ÐÞ¸´USB|ÐÞ¸´´íλ... attach_img  ...23456..25 5506558 2014-10-11 29210653 JQLee 2017-6-8 11:15
±¾°æÖö¥ [ÎÊÌâ·´À¡] ¡¾Òƶ¯ÊåÊå¡¿¿áÅÉ8295/M½»Á÷Ⱥ¡£»¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë  ...2 1246529785 2014-2-7 1710089 a99111211 2016-5-18 13:17
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ×î½ü´ò°üµ³²þâ±,ÌØ´ËÉùÃ÷,Çë´ó¼Ò»¥Ïà¼à¶½ 1246529785 2014-2-8 62532 saintfigo 2014-7-3 11:00
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295¹Ù·½ÏßË¢°ü036°æ±¾£¬¼ÓÈëÒƶ¯ÊåÊårecovery heatlevel  ...23456..117 lovetai14 2014-5-13 140030199 shift8344 ×òÌì 14:35
[½Ì³Ì] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M ×Ô¼º¶¯ÊÖ×öË¢°üROM(ÆäËû»úÐͿɲο¼) attach_img heatlevel agree  ...23456..25 pcballen 2014-4-13 29312934 wxyiee 2018-1-10 09:25
[½Ì³Ì] СÃ×Ö÷ÌâÆƽâ_µ¥Ë¢°ü¼Ó½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..8 fclºÚÁú 2014-7-10 934604 kinga000 2017-12-23 21:05
[8295 ROM] ¡¾ShiGe³öÆ·¡¿¿áÅÉ8295-YunOS3.0 For-150417-ÍêÃÀRoot-Êʵ±¾«¼ò attach_img heatlevel  ...23456..15 ShiGe579 2015-4-30 1727071 13129381663 2017-12-6 16:31
[8295 ROM] È«ÍøÊ×·¢¡ª¡ª¿¨Ë¢±Ø±¸£¡¿áÅÉ8295ÖÐÎÄrecovery+ÏßË¢¹¤¾ß+Ë¢»úÇý¶¯ attach_img digest heatlevel  ...23456..221 w740119239 2013-9-3 264946652 micoer1 2017-11-24 21:23
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿Coolpad 8295 MIUI V5 4.2.7£¨175ÆÚ£© attach_img heatlevel  ...23456..9 1246529785 2014-2-8 974243 revo1983 2017-11-21 14:11
[8295M ROM] ¿áÅÉ8295M/8295Ô­³§ÏßË¢°üÈ«²¿Ë¢¿É½â·ÀµÁ×ÊÁϹ¤¾ßÇý¶¯½Ì³Ì¡¤Çײâ100%OKºÃÓà attach_img heatlevel  ...23456..13 aeaeqqqq 2015-5-27 1545348 705123775 2017-9-25 22:15
[8295M ROM] <KL0425>Coolpad¿áÅÉ8295M-ÒÆÖ²ÖÐÐËÔ­Éú4.2-ÐÞ¸´ËøÆÁÒÆλ-´óÔË´æ_Ê¡µçÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..22 5506558 2014-4-25 2547345 Chase¡£ 2017-8-20 11:42
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M SONYµÄµÄOSÒ²....°ü°üС!sony_OS_1.2 attach_img heatlevel  ...23456..20 pcballen 2014-2-13 2288191 Chase¡£ 2017-8-20 11:38
[8295M ROM] <fclwwn>coolpad 8295M_Ê·ÉÏ×îÁ÷³©_MIUI5.0 attach_img heatlevel  ...23456..63 fclºÚÁú 2014-6-25 75516821 Chase¡£ 2017-8-19 14:54
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿Coolpad 8295 ¹Ù·½036£¨20131214£© ¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..218 1246529785 2014-2-7 260454918 yidongshushuba1 2017-8-1 21:03
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295Òƶ¯°æ ¹Ù·½ ¾«¼òÎȶ¨ Á÷³©ÊµÓà ROOT attach_img  ...2 Ïòů 2017-6-27 12235 sjdnnd64694998 2017-7-10 19:02
[8295M ROM] <fclwwn>¿áÅÉ 8295M ³¬¼¶Ô­Éú4.22£¬Á÷³©£¬Ê¡µç£¬È«¾ÖÒôЧ attach_img agree  ...23456..7 fclºÚÁú 2015-7-15 723820 ygyggygy 2017-6-26 22:08
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 ÍêÃÀ¸øÁ¦MIUI25.0¹úÇìר°æ Ó¦Óö³½á Ë͸ø°®Á÷³©µÄÄã ×£´ó¼Ò¹úÇì»Æ½ðÖÜ¿ìÀÖ attach_img heatlevel  ...23456..15 СÁº593 2014-10-6 1774969 ygyggygy 2017-6-26 22:06
[½Ì³Ì] °¢ÀïÔÆOSÒþ²ØµÄ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔ½â·ÅÄãµÄµçÔ´¼üÁË£¬ÒôÁ¿¼ü»½ÐÑÆÁÄ» attach_img heatlevel  ...23456..18 5506558 2014-6-5 20516024 Ö»ÊǺܵ¥´¿ 2017-6-19 13:15
[8295 ROM] <KL0519>Coolpad¿áÅÉ8295-Ë¢»ú°ü-MUIU×îÐÂWE-Studio·ç¸ñÈ«¾ÖÃÀ»¯-Ö§³ÖSD¿¨Èí¼þ attach_img heatlevel  ...23456..14 5506558 2014-5-19 1565087 qz11722 2017-6-16 03:58
[8295 ROM] ¡¾Coolpad8295_ºìÃ×5.0ÍêÃÀ°æ¡¿Êʵ±¾«¼òØ­ºÏÀíÓÅ»¯Ø­¼«¶ÈÎȶ¨Ø­×îÍêÃÀ°æØ­Êʺϳ¤ÆÚ attach_img heatlevel  ...23456..31 ²»Àë²»Æú¡¢ÍÁ¶¹ 2014-5-4 37011183 qz11722 2017-6-16 03:55
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M_lewa115_¾«¼òÓÅ»¯°æ/v4aÒôЧ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..24 pcballen 2014-3-3 2838511 xiaohui1124 2017-6-14 21:40
[8295M ROM] ¡¾LooseROM-ShiGe¡¿Õ𺳷¢²¼¿áÅÉ8295M-vivoϵͳ¡¾È«ÍøÊ×·¢¡¿ attach_img heatlevel agree  ...23456..26 ShiGe579 2014-3-2 3019087 xiaohui1124 2017-6-14 20:50
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¿¨Ë¢°übyÍÁ¶¹¡¿ÒÆÖ²4.2×î¸ß·ÂCM11 kiakat4.4.2¿¨Ë¢°üØ­²»Ò»ÑùµÄÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..8 ²»Àë²»Æú¡¢ÍÁ¶¹ 2014-7-14 874771 lllgts 2017-6-4 11:32
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295.Ø­Color os_2.0ÍêÃÀ°æØ­OPPOÏà»úØ­Ôö¼ÓÁËÆÁÄ»ÖúÊÖØ­crtÌØЧحÄÚÍâÖÃËæÒâÇл» heatlevel  ...23456..26 СÁº593 2014-5-28 3028600 ˳Æä×ÔÈ»io 2017-5-30 22:02
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 ºìÃ×Îȶ¨°æ23.0 ¿ªÆô¹Ù·½ÔËÐÐģʽ+ÊʶȾ«¼ò+MI-Tools¿ÉÓÃ+³Á½þʽ״̬À¸ attach_img heatlevel  ...23456..9 СÁº593 2014-9-22 1043871 1262872168 2017-5-29 17:54
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУݹúÍâÔ­Éú°üÉî¶ÈÓÅ»¯ 8295MÍêÃÀ4.2.1¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..83 pcballen 2014-5-2 99519220 Yujay 2017-5-28 20:31
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295 ROM¡¿Coolpad 8295 ¹ÇÍ·°üÀÖÍÜ°æ ½ö145M£¬¼«ËÙÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..52 1246529785 2014-2-7 62115313 Yujay 2017-5-28 20:30
[8295 ROM] <KL1010>Coolpad ¿áÅÉ8295-ÒÆÖ²WMROM V8.2|¹Ù·½-WM-˫ϵͳ|6ÖÖ·ç¸ñ״̬À¸.. attach_img heatlevel  ...23456..9 5506558 2014-10-10 1074977 @ÆßÏÒ£¬ 2017-5-26 22:35
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295حСÊÖOS6.5 ȫпØÖÆÖÐÐÄحȫбâƽ»¯Í¼±êØ­Á÷³©Ê¡µçµ½±¬±í ÖµµÃÄãÀ´ÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..8 СÁº593 2014-9-3 934198 @ÆßÏÒ£¬ 2017-5-26 22:33
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295Ø­ÒÆÖ²Funtouch 5.8.2×îй«²â°æØ­ÐÞ¸´À´È¥µç²»ÏÔʾºÅÂëØ­ÐÞ¸´²¿·Ö´íλح attach_img  ...23456..7 СÁº593 2014-8-6 823178 lllgts 2017-5-25 12:46
[8295 ROM] ¡¾XT_ROM¡¿Coolpad 8295 ¸ß·Â ÈýÐÇ Note3 ¼«¶ÈÊ¡µçÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..21 1246529785 2014-3-22 2459052 lllgts 2017-5-24 12:48
[ÌÖÂÛ] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M Data·ÖÇø2.5G(¾€Ë¢) attach_img heatlevel  ...23456..24 pcballen 2014-2-25 2818989 qwert654321cn 2017-5-23 17:32
[8295 ROM] <KL1019>Coolpad¿áÅÉ8295-°¢ÀïÔÆ2.7.3-1010Õýʽ°å|¿ª»úÔË´æ33%|ÐÞ¸´µ×°üÏÞÖÆ.. attach_img heatlevel  ...23456..20 5506558 2014-10-19 2317146 lllgts 2017-5-20 16:53
[8295 ROM] <KL0509>Coolpad¿áÅÉ8295-ÒÆÖ²×îа¢ÀïÔÆ2.72_ÇåÎúUI_Á÷³©_Õ¼ÓÃÔË´æС attach_img heatlevel  ...23456..18 5506558 2014-5-9 2066123 lllgts 2017-5-20 16:47
[8295 ROM] ||¸üÐÂÁ´½Ó||¡¾XT_ROM¡¿¿áÅÉ8295 ÒÆÖ²Ë÷ÄáX39H attach_img heatlevel  ...23456..10 1246529785 2014-4-7 1174493 lllgts 2017-5-18 12:28
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295Ø­ÒÆÖ²ÈýÐÇnote3¾«·Â°Ù·ÖÖ®95Ø­ÐÞ¸´¿ª»úÒýµ¼FCØ­Á÷³©Ê¡µç attach_img heatlevel  ...23456..13 СÁº593 2014-7-23 1505162 lllgts 2017-5-14 10:11
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿ FOR ÈýÐÇS4 Á÷³©Ê¡µç°æ_YouZe attach_img heatlevel  ...23456..10 ÓÅÔóPerfect£® 2014-2-8 1104057 lllgts 2017-5-14 09:11
[8295 ROM] zte U956 ¸ß·Â IOS7 FOR coolpad 8295ÌØЧIOS7 ˳»¬ÈçË¿ attach_img  ...23456..8 bbkh1a 2014-5-8 873931 lllgts 2017-5-3 13:07
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 miui23.0 miui6·ç¸ñ¼¯³É³Á½þʽUIÇл»|ÔËÐÐģʽ|½Å±¾ÓÅ»¯|´¢ÐîλÖÃ|WSM¹¤¾ßÏä attach_img heatlevel  ...23456..19 bbkh1a 2014-10-12 2276512 qq1262872168 2017-5-3 13:06
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 MIUI 203 ¼«ÖÂÓÐÄã|ÕæÕýÈ«¾ÖMIUI6|¿ªÑ§¼¾ÈÃÄãìŲ»Í£|ÍêÃÀÁ÷³©|ÃëɱÄãµÄË«ÑÛ attach_img heatlevel  ...23456..25 СÁº593 2014-9-1 2908685 lllgts 2017-4-27 17:42

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-1-23 15:56 , Processed in 0.267262 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网