ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊå´ºÀ×HD¿áÅÉ7298AÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ¿áÅÉ7298AË¢»úROM,¿áÅÉ7298A¹Ù·½¹Ì¼þ,¿áÅÉ7298AÒ»¼üroot½Ì³Ì,¿áÅÉ7298AÈí¼þÏÂÔØ,¿áÅÉ7298AÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉ7298AÊÖ»úÇý¶¯,¿áÅÉ7298AÊÖ»ú²ÎÊý,¿áÅÉ7298AÊÖ»úÆÀ²â,¿áÅÉ7298AÅÜ·ÖPK¶Ô±È,¿áÅÉ7298A¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ7298AʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ¿áÅÉ7298A²úÆ·²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾WCDMA/GSMË«¿¨¡¿¡¾5.5Ó¢´ç1280x720·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 4G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  7298AȺºÅ£º 298192977    7298DȺºÅ£º137025033 (ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6429 M44 2010-12-13 7714210623920 ·ÉÑïFlip 1 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1122560 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [Èí¼þ] ¿áÅÉ´ºÀ×HD-7298AÖÐÎÄCWM-Recovery»Ö¸´ÏµÍ³1.0Õýʽ·¢²¼£¡»¶Ó­ÏÂÔØ  ...23456..133 Ò¹ÒѳÁĬ 2014-4-1 158736609 ɽÏÂ¿Í 2018-1-3 16:18
±¾°æÖö¥ [Èí¼þ] ¿áÅÉ´ºÀ×HD-7298DÖÐÎÄCWM-Recovery»Ö¸´ÏµÕýʽ·¢²¼£¡»¶Ó­ÏÂÔØ attach_img  ...23456..127 СÁº593 2014-7-14 152340327 zgygjy 2017-12-10 16:08
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¡¾½ô¼±Í¨Öª¡¿ÇëÎðÓð²ÖÇRECË¢ÈëMIUI£¡£¡£¡²»¼æÈÝ£¡£¡£¡ ±ðÄÖ¹ÖÊÞ¾ý 2014-5-10 105630 jkjoy 2014-12-11 21:35
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[ÇóÖú] µçÄÔÒѾ­Á¬½ÓÉÏÊÖ»úµ«ÊÇË¢»ú³ÌÐòÎÞ·¨Á¬½Óµ½ÊÖ»ú New ‡—‡— 3 ÌìÇ° 043 ‡—‡— 3 ÌìÇ°
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUI6_V1.7(MIUI6È«¾ÖÖ÷Ìâ°æ2015.02.05¸üУ© attach_img  ...23 37¡æÑô¹â 2015-2-5 333622 ‡—‡— 3 ÌìÇ°
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_vivo5.9.1_V1.6 ÇåÐÂÃÀ¹Û Îȶ¨Á÷³© 2015.1.30¸üРattach_img  ...23456..11 37¡æÑô¹â 2014-8-25 1238235 vvso 2018-1-13 17:08
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUI6_V1.9(MIUI6СÃ×note°æ2015.03.25ÐÞ¸´°æ£© attach_img agree  ...23456..12 37¡æÑô¹â 2015-3-26 1325429 vvso 2018-1-13 17:07
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_lewaOS5.1_V2.0×îÖÕÎȶ¨°æ»ùÓÚÀÖÍÜ5¹Ù·½6ÔÂ5ÈÕ¸üеװü attach_img  ...2345 37¡æÑô¹â 2015-6-8 592982 vvso 2018-1-13 17:06
[7298A ROM] ¿áÅÉ´ºÀ×HD-7298AÖÕ½á°æmiuiv5¼«ÖÂÁ÷³©°æ attach_img heatlevel  ...23456..19 1099438829 2014-8-22 22610082 ÀîÔó³É 2018-1-3 16:02
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298D ¹Ù·½¹Ì¼þ°ü Ë¢»ú¹¤¾ß Çý¶¯ÏÂÔØ attach_img heatlevel  ...23456..188 zjy61578 2014-6-10 225153958 ÀîÔó³É 2018-1-3 05:00
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ´ºÀ×HD-7298AÐ޸ĴóDATA·ÖÇø,ÔÙÒ²²»ÅÂÄÚ²¿´æ´¢²»×ã!(Óп¨Ë¢°ü) attach_img heatlevel agree  ...23456..52 Ò¹ÒѳÁĬ 2014-4-7 62224144 ws66888 2017-12-29 15:31
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUIV5_V2.1£¨5¸ñÐźÅÂú×ãÇ¿ÆÈÖ¢£© attach_img  ...234 37¡æÑô¹â 2015-5-10 472832 bjmsyuan 2017-12-28 21:20
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_LeWaOS6_V3.0£¨ÀÖÍÜ6¹«²â°æ170ÆÚ5ÔÂ23ÈÕ¸üУ© attach_img  ...234 37¡æÑô¹â 2015-6-1 361648 bjmsyuan 2017-12-28 20:57
[7298A ROM] [µØÖ·ÒѸüÐÂ]¿áÅÉ7298A¹Ù·½coolUI5.5ÍêÃÀROOT»¤Ä¿¾µÎȶ¨Á÷³©´óÄÚ´æÔöÇ¿¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..28 1099438829 2014-9-29 32812548 bjmsyuan 2017-12-28 20:36
[7298D ROM] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ºìÃ×FuntouchOS 5.7.1 ¹«²â°æØ­ÐÞ¸´ÖÚ¶àBUGØ­ÖØ°õÍƼöØ­ÍêÃÀÌåÑé attach_img heatlevel agree  ...23456..16 СÁº593 2014-7-14 19110451 bjmsyuan 2017-12-28 20:21
[7298D ROM] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿¿áÅÉ7298d ÒÆÖ²µÚ196ÖÜMIUI V5_4.7.13_Ê×·¢¹«²â°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..50 СÁº593 2014-7-14 59521441 bjmsyuan 2017-12-16 20:37
[7298D ROM] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿¿áÅÉ7298D_Fo ntouchOS5.7.1_ÐÞ¸´ÄÚÍâÖô¢´æ_ÐÞ¸´´óÁ¿BUG_7.15 attach_img heatlevel agree  ...23456..45 СÁº593 2014-7-15 53219714 zgygjy 2017-12-10 13:08
[ÇóÖú] 7298dÏßË¢»úʱ²åÉÏUSbÏÔʾ³äµç£¬Ê²Ã´Ô­Òò?¸Ã³öºÎ´¦Àí? ws66888 2017-12-1 047 ws66888 2017-12-1 02:11
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298DÊÛºóרÓÃË¢»ú°ü ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..16 haidaofei 2014-6-22 19023303 ws6668888 2017-11-19 15:15
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D_Coollife5.5 beta3.0 attach_img  ...2345 15091657234 2016-3-9 532524 ws6668888 2017-11-19 15:11
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D_MIUIV5÷È×å¶Å±È¾«¼ò°æ attach_img  ...23456..8 15091657234 2015-12-3 944203 ws6668888 2017-11-19 15:05
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298a ¹Ù·½033¹Ì¼þ||Êý×ÖµçÁ¿||¼«¶È¾«¼ò||ËÙ¶ÈÓÅ»¯||ODEXÊ¡µç¿¨Ë¢°ü0329 attach_img heatlevel agree  ...23456..45 ö©ö© 2014-3-29 53716308 ÕԼ̺ºÌÆ 2017-10-5 23:18
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298A È«ÃæË÷ÄáÃÀ»¯||È«¾Ö±³¾°||ºìÉ«·ç¸ñ||Ê¡µçÓÅ»¯||ËÙ¶ÈÓÅ»¯¿¨Ë¢°ü0416 attach_img heatlevel  ...23456..10 zhouzhou! 2014-4-16 1115014 iehkai 2017-10-5 22:40
[7298A ROM] ³¬ÃÀ»ªÎªEMUIìÅ¿áÌåÑ鳬¼¶Á÷³©¾ªÑÞÀ´Ï® attach_img heatlevel agree  ...23456..13 1099438829 2014-9-28 1467698 nhlzflsp 2017-10-1 07:14
[7298A ROM] ¡¾ÒÑÉÏ´«¡¿ MIUIºÏ×÷¿ª·¢×é_MIUI_4.4.6_Õýʽ°æ_ÿÖÜÔÚÏßOTA¸üУ¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..56 Ò¹ÒѳÁĬ 2014-4-1 67122373 caofan0606 2017-8-13 13:25
[½Ì³Ì] ¿áÅÉ7298a ´ódata²¹¶¡¼°ËµÃ÷ attachment  ...2 1099438829 2014-9-25 154277 caofan0606 2017-8-12 14:17
[7298D ROM] Coolpad7298D_vivo Funtouch os2.0ÖÕ½á¶þ°æ(Éî¶È¸ß·Â ϸ½ÚÓÅ»¯) attach_img agree  ...2345 15091657234 2015-10-19 553254 fex 2017-7-31 12:58
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_LeWaOS6_V2.9£¨ÀÖÍÜ6¹«²â°æ169ÆÚ5ÔÂ15ÈÕ¸üУ© attach_img 37¡æÑô¹â 2015-5-17 51193 syqq115577 2017-7-31 11:18
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_LeWaOS6_V2.5£¨ÀÖÍÜ6¹«²â°æ164ÆÚ3ÔÂ27ÈÕ¸üУ© attach_img  ...2 37¡æÑô¹â 2015-3-31 191465 syqq115577 2017-7-31 09:24
[ÇóÖú] ´ó¼ÒºÃ Ë¢»úʱ³öÏÖÕâ¸öÎÊÌâÔõô½â¾ö°¡ ÐÂÈËÌû attach_img topadmn 2017-7-24 1104 topadmn 2017-7-24 17:58
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_AliyunOS3.0_V1.4£¨°¢ÀïÔÆ3.0Ôö¼Ó ¿ª»úÓÅ»¯ Ò»¼ü»»»ú£© attach_img  ...234 37¡æÑô¹â 2015-5-17 423601 libozi 2017-7-4 08:47
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_lewaOS5.1_V1.9×îÖÕÎȶ¨°æ£¨»ùÓÚÀÖÍÜ5¹Ù·½5ÔÂ27ÈÕ¸üеװü attach_img  ...2 37¡æÑô¹â 2015-6-1 202418 3101876156 2017-6-21 12:45
[7298A ROM] »ùÓÚÔ­Éú°²×¿ CM11 ´óÁ¿kitkatAPP attach_img heatlevel agree  ...23456..10 1099438829 2014-9-10 1157065 ÐéÄ⻯Ï 2017-6-19 18:44
[Òѽâ¾ö] ¿áÅÉ7298DÏßË¢¾Èש³É¹¦¾­Àú! ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 wj688 2015-8-14 1819494 gjfgjksdhk 2017-6-13 17:58
[7298A ROM] LEWA×îаæ144ÆÚ¾«¼òÓÅ»¯Í¬²½¸üРattach_img  ...2 1099438829 2014-9-20 121309 wei969561847 2017-6-11 20:59
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298AÒÚͨI6 ÃÀ¹Û´ó·½ ¼ò½àÇåˬ ¼«¶ÈÁ÷³© Ê¡µçÎȶ¨Ë¢»ú°ü attach_img  ...23456..7 1099438829 2014-9-11 774163 libr129 2017-6-11 20:55
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298a È«ÐÂÈ«Ãæ033 Funtouch OS·ç¸ñÓÅ»¯||ËÙ¶ÈÓÅ»¯||¾«¼òÓÅ»¯||Á÷³©ÍêÃÀ¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..27 ö©ö© 2014-3-31 31912652 wei969561847 2017-6-11 01:47
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298A color 2.0ϵͳÎȶ¨Á÷³©Ê¡µç attach_img heatlevel  ...23456..11 1099438829 2014-9-30 1277215 lifghdi1 2017-6-5 16:36
[7298A ROM] VIVO FuntouchOS 1.27.1 ÌåÑéVIVOµÄ¼«ÖÂÒôЧ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23 ÕÔ֮ΪÕÔ 2015-7-11 333434 lifghdi1 2017-6-5 10:45
[7298A ROM] ¿áÅÉ7298A×îÐÂMIUI6·ç¸ñÆƽâÖ÷Ìⳬ¶à¸ß¼¶ÉèÖü«ÖÂÁ÷³©°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..18 1099438829 2014-9-1 2159681 wei969561847 2017-6-4 10:50
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUI6_V1.8(MIUI6СÃ×note°æ2015.02.11¸üУ© attach_img  ...23 37¡æÑô¹â 2015-2-11 272873 sxllmnp 2017-5-19 22:55
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_GalaxyS5UI_V1.2¸ß·ÂÈýÐÇS5 Ìí¼Ó¹Ø»ú²Ëµ¥ Äں˿ªÆôINITÖ§³Ö attach_img  ...23 37¡æÑô¹â 2014-8-24 343941 ´óϺz123 2017-4-30 11:10
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D¹Ù·½¿¨Ë¢°ü Coolpad7298D_034_beta_v1.3¸ù¾Ý¹Ù·½034×îÐÂÍÆËÍÖÆ×÷10.18¸üРattach_img  ...23456..28 37¡æÑô¹â 2014-10-20 32516256 1160206433 2017-4-26 21:51
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D 7298AÍêÕû¹Ù·½ÏßË¢°ü¾Èש½â¾ö¹Ù·½Ë¢²»½ø¿É½â·ÀµÁ°Ù·Ö°ÙOK! attach_img heatlevel  ...23456..119 aeaeqqqq 2015-1-30 142347354 z2581217 2017-4-25 14:19
[7298D ROM] ¿áÅÉ7298D Coolpad7298D_MIUI6_V1.9(MIUI6СÃ×note°æ2015.03.22¸üУ© attach_img agree  ...23 37¡æÑô¹â 2015-3-23 301857 libozi 2017-4-21 17:04

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-1-23 14:15 , Processed in 0.863555 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网