ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉ7295CÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 554

Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ7295CÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉ7295CË¢»ú,¿áÅÉ7295CROM¹Ì¼þ,¿áÅÉ7295CÇý¶¯,¿áÅÉ7295CÈí¼þ,¿áÅÉ7295C root½Ì³Ì,¿áÅÉ7295C²ÎÊý,¿áÅÉ7295CÆÀ²â,¿áÅÉ7295CÓÅȱµãÆÀ,¿áÅÉ7295C¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ7295CÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
¿áÅÉ7295C»ù±¾²ÎÊý£º¡¾Áª·¢¿ÆMT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾WCDMA/GSMË«ÍøË«´ý¡¿¡¾5.0Ó¢´ç540¡Á960·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G RAM + 4G ROM¡¿
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6428 M44 2010-12-13 7713210612927 tangzhaoer ×òÌì 22:26
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1122318 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾2014-04-28¡¿¿áÅÉ7295C REC-³ÁĬÖÐÎÄCWM-Recovery»Ö¸´ÏµÍ³Ø­µØÖ·ÐÞ¸´ÁË~ attach_img  ...23456..502 Ò¹ÒѳÁĬ 2013-12-21 601397215 2129789284 2018-1-1 19:05
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾2014-04-19¡¿¿áÅÉ7295C µ÷ÕûDATA·ÖÇøºÍÄÚÖÃSD¿¨ÈÝÁ¿£¨Ôö¼Ó×°»ú¿Õ¼ä£© ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..13 dreampet 2014-4-2 15424350 2129789284 2017-12-27 09:44
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾20140619¡¿¿áÅÉ7295CÈ«ÐÂColorOS 2.0»ùÓÚPatchromÏîÄ¿ÊÊÅä attach_img  ...23456..124 Ò¹ÒѳÁĬ 2014-6-23 148239201 suppersu 2017-12-7 23:22
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-05-10¡¿¿áÅÉ7295C MIUI-4.5.9 ¸üй«¸æØ­ÓÅ»¯¼ÓÈëй¦ÄÜ~ attach_img  ...23456..162 ±ðÄÖ¹ÖÊÞ¾ý 2014-4-28 193946449 shenjiamingup 2017-8-13 15:30
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ7295CÏßË¢¾Èש°üÔ­³§ROMÈ«²¿Ë¢¿É½â·ÀµÁ attach_img heatlevel  ...23456..24 aeaeqqqq 2015-4-8 28211095 2129789284 2017-12-27 09:45
[½Ì³Ì] ȫпáÅÉ7295c½ÌÄãÈçºÎ½øÈ뿪·¢Õßģʽ´ò¿ªUSBµ÷ÊÔ attach_img heatlevel agree  ...23456..242 Àä·ç 2013-12-19 290056547 lzlcd3 2017-12-10 16:43
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉÈ«ÐÂ7295c³¬Ç¿´¥ÃþÖÐÎÄrecovery¿ÉuÅÌÎļþ¹ÜÀí¿É»Ö¸´¹Ù·½recovery attach_img heatlevel agree  ...23456..443 Àä·ç 2013-12-22 531085632 suppersu 2017-12-7 23:27
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-04-28¡¿¿áÅÉ7295C MIUI-¿ª·¢°æ£¨±¾ÌûÁôÄ¸üп´Öö¥£¡£© attach_img digest heatlevel agree  ...23456..272 Ò¹ÒѳÁĬ 2013-12-15 325966893 suppersu 2017-12-7 23:21
[Ë¢»ú°ü] ¡¾³ÁĬ×÷Æ·¡¿ÒÆÖ²Color OSµÚÒ»°æFor¿áÅÉÈ«ÐÂ7295C-7295Mͨˢ°ü attach_img heatlevel  ...23456..59 Ò¹ÒѳÁĬ 2013-12-23 70123911 suppersu 2017-12-7 23:20
[Ë¢»ú°ü] 7295C lollipopË¢»ú°ü**Fap ROM¸÷λСÂÜÀò³¢ÏÊÁ˹úÍâ°üÖÐÎÄ attach_img  ...23456..9 stevenliuit 2015-11-1 995514 1234818282 2017-11-30 22:05
[½Ì³Ì] ¡¾2014-05-02¡¿¿áÅÉ7295C »ù´ø¶ªÊ§»Ö¸´·½·¨ attach_img  ...23456..10 ûÄãºÜ¹Âµ¥ 2014-4-12 11513751 vcsy5067 2017-11-28 16:13
[Ë¢»ú°ü] Coolpad7295C_°²×¿Ô­Éú£¨Á÷³©+Îȶ¨+Ê¡µç£©¹úÇì°æ attach_img agree  ...2345 »Øíøؼ 2014-10-9 566585 huang00188 2017-10-30 12:37
[Èí¼þ] MTKרÓø߷ÂKitKat4.4Æô¶¯Æ÷£¨KK×ÀÃ棩KK Launcher Prime v2.97ÖÐÎÄÆƽâ°æ heatlevel  ...23456..17 -Zard- 2014-2-9 2037278 ·ÉÌìÐÜè93 2017-9-15 08:52
[Ë¢»ú°ü] [2014-1-10] ¿áÅÉÈ«ÐÂ7295CÒÆÖ²×îÐÂVIVO³¬¼¶»ªÀöÁ÷³©³¡¾°×ÀÃæROOT¿¨Ë¢°æbyÀä·ç attach_img heatlevel agree  ...23456..75 Àä·ç 2014-1-10 89229289 a113906217 2017-9-4 11:29
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-04-29¡¿¿áÅÉ7295C ¹Ù·½036ÔöÇ¿°æ©¦ÍøËÙÏÔʾ©¦¼«Ö¾«¼ò©¦Ò»¼üËøÆÁ©¦Îȶ¨Á÷³© attach_img heatlevel agree  ...23456..86 RMG 2014-4-24 102526910 EUCIIXJ 2017-8-13 16:53
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-04-23¡¿¿áÅÉ7295C Ô­Éú°²×¿ROM_Éî¶È¶¨ÖÆUI -v4¡¾ÍêÃÀÌåÑé+¾«¼ò+Á÷³©¡¿ attach_img heatlevel agree  ...23456..250 СÎèؼ 2014-1-18 299560069 ff112117 2017-8-9 12:38
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-04-29¡¿¿áÅÉ7295C ¹Ù·½ÏµÍ³031¼±ËÙÁ÷³©¾«¼ò¿¨Ë¢°æØ­Á´½ÓÒѾ­ÐÞ¸´~ attach_img heatlevel  ...23456..101 ±ðÄÖ¹ÖÊÞ¾ý 2014-4-22 120030980 1ander 2017-8-3 11:33
[Ë¢»ú°ü] [2013-12-25]¿áÅÉÈ«ÐÂ7295c×îйٷ½032¾«¼òÓÅ»¯root¿¨Ë¢rom·¢²¼ÁËbyÀä·ç attach_img heatlevel agree  ...23456..142 Àä·ç 2013-12-25 169537046 1ander 2017-8-3 10:41
[½Ì³Ì] ÇåÀíRecovery»º´æµÄ·½·¨ ½â¾öÉÁÍ˵ÄÎÊÌâ  ...23456 ____Œ¨±¿µ°££ 2014-2-21 698333 1301527275 2017-6-11 21:23
[Èí¼þ] ¿áÅÉ 7295C Ô­³§ÏßË¢°ü×ÊÁÏƽ̨Çý¶¯½Ì³Ì£¬ÇײâOK,¾Èש±Ø±¸ attachment  ...2 gxfc668 2015-11-27 141736 504774812 2017-5-17 21:02
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-04-22¡¿ ¿áÅÉ7295C-¹Ù·½4.2.009-¹Ù·½¿¨Ë¢°ü-È«ÍøÊ×·¢£¡ attach_img heatlevel  ...23456..76 Ò¹ÒѳÁĬ 2013-12-15 90736555 rennanren6 2017-4-23 21:57
[Ë¢»ú°ü] [2014-1-12] ¿áÅÉÈ«ÐÂ7295CÒÆÖ²×îÐÂLEWAÀÖÍÜROOT¿¨Ë¢°æbyÀä·ç attach_img heatlevel agree  ...23456..115 Àä·ç 2014-1-12 136933713 ¶Ì¸èdg 2017-3-28 19:54
[Ë¢»ú°ü] [2014-1-1] ¿áÅÉÈ«ÐÂ7295CÒÆÖ²×îÐÂÁªÏëVIBE1351³¬¼¶»ªÀöÁ÷³©¿¨Ë¢°æbyÀä·ç attach_img heatlevel agree  ...23456..43 Àä·ç 2014-1-1 51519403 2973442627 2017-3-26 07:34
[Ë¢»ú°ü] 7295C Ô­Éú°²×¿ Íæ´óÐÍÓÎÏ·±Ø±¸ attach_img Ê«Çé~»­Òâ 2015-3-4 92134 ʱ¼äµÄÀáµÎ 2017-1-5 00:39
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-04-29¡¿¿áÅÉ7295C ÀÖÍÜOS5ÒÆÖ²×Ô»ùÎéA800-¿áÅÉÈ«ÐÂ7295C-7295Mͨˢ°ü attach_img digest heatlevel  ...23456..46 Ò¹ÒѳÁĬ 2013-12-28 54522014 876396097 2016-12-25 20:48
[Ë¢»ú°ü] 7295c Android LË¢»ú°üÀ´ÁË ³¢ÏÊ°æ attach_img  ...23456 stevenliuit 2014-12-31 606530 13049235323 2016-12-24 22:26
[Ë¢»ú°ü] êØÔÂÖÆ×÷ ¿áÅÉ7295C ¹Ù·½¿¨Ë¢ δroot δ¾«¼ò ´¿¾»·µ³§°æ£¡ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..14 ¨”YsؼĪÇé¡ã 2014-3-15 16312974 xiaoyuhai1 2016-12-23 22:16
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ7295C_ÀÖÍÜOS5.1_¿ª·¢°æ³¤ÆÚ¸üРÐÂÈËÌû attach_img agree  ...23456..10 Âí¿Ë»ð²ñ 2014-8-5 1158269 ¨”YsؼĪÇé¡ã 2016-12-23 22:13
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ7295C Ë¢»ú°ü_ÀÖÍÜOS5.1¿ª·¢°æ_138ÆÚ-20140808Ö§³ÖÔÚÏßOTA attach_img  ...23456 Âí¿Ë»ð²ñ 2014-8-13 605947 1165734705 2016-12-23 22:05
[½Ì³Ì] ¡¾MarkÁÙÔ¨¡¿¿áÅÉÈ«ÐÂ7295CË¢ÈëÖÐÎÄREC½Ì³Ìͼ½â¡££¨³ÁĬRecovery»Ö¸´ÏµÍ³1.0£© ±à¼­²ÉÓà attach_img heatlevel agree  ...23456..42 MarkÁÙÔ¨ 2014-3-2 49429139 £â¨©l¤·j¨¬¨£ 2016-12-15 16:58
ÐüÉÍ [ÇóÖú] ¿áÅÉÈ«ÐÂ7295c³¬Ç¿´¥ÃþÖÐÎÄrecovery¿ÉuÅÌÎļþ¹ÜÀí¿É»Ö¸´¹Ù·½recovery ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö]  ...2 ÆaÇU°Å²Ý¡ú¡á 2014-3-19 183143 wanxi77777 2016-12-7 21:01
[Ë¢»ú°ü] Coolpad_7295C Ë¢»ú°ü_°Ù¶ÈÔÆOS¸üÃûºóÊ׸ö°æ±¾¡ª¹«²â°æ attach_img  ...2 »Øíøؼ 2014-10-9 121661 xgfsghs 2016-12-6 17:39
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-04-19¡¿ ¿áÅÉ7295C-ÒÆÖ²ÈýÐÇUI ¼«ËÙÁ÷³© ÃÀ¹ÛʵÓà £¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..66 Ò¹ÒѳÁĬ 2014-1-21 78026123 guangger 2016-11-4 16:18
[Ë¢»ú°ü] СC ¸ß·ÂiPhone 6 À´Ï® ˣ˧ ±Ø±¸ ÐÂÈËÌû attach_img Ê«Çé~»­Òâ 2015-3-4 72479 ĪÓê³½ 2016-10-15 21:34
[Ë¢»ú°ü] Coolpad_7295C Ë¢»ú°ü_°Ù¶ÈÔÆOS-58ÆÚ¡ª¹«²â°æ attach_img  ...2 »Øíøؼ 2014-10-13 141996 msl17310 2016-9-2 14:58
[Ë¢»ú°ü] -HC_V1.0ÚÜ4.2.2- attach_img  ...23456..8 zuihouhuaerzi 2014-4-23 906275 xgfsghs 2016-8-26 16:51
[½Ì³Ì] ½Ì¸ø´ó¼ÒÔõôˢÈë¹Ù·½pbcË¢»ú°ü 11447001922 2014-2-22 62464 xiaojie1111 2016-8-21 16:10
[½Ì³Ì] ¿áÅÉË¢recovery¡¶3e¡·ºÍ¹Ù·½cdsÉý¼¶¹¤¾ß ÐÂÈËÌû  ...23 myqi81 2014-2-17 309866 xiaojie1111 2016-8-21 15:33
[Ë¢»ú°ü] ÈýÐÇGalaxy s5Ö®Coolpad 7295C Rom°ü attach_img  ...23 stevenliuit 2015-1-5 334785 msl17310 2016-8-21 14:38
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ 7295C ¸ß·ÂÈýÐÇnote4||´óÔË´æ/Á÷³©/Ê¡µç||òñÉßÒôЧ attach_img agree  ...2 äÐÔ³½ 2014-12-28 133542 lanbishushuppp 2016-8-17 17:49
[ÌÖÂÛ] ϲ°®Ë¢»úµÄ»úÓÑÃÇ£¬¸ø´ó¼ÒÒ»¸öÁ´½ÓµØÖ·£¬ÀïÃæÓкܶà°üŶ¡£¡£¡£ hijdkkbh 2014-8-28 41421 lanbishushuppp 2016-8-17 17:48
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ 7295C ÁªÍ¨°æ ¹Ù·½036µ×°üÊʶȾ«¼ò||·ÂÈýÐÇ·ç¸ñ||»Ò³£Á÷³© attach_img  ...23 äÐÔ³½ 2014-9-5 314812 xgfsghs 2016-8-11 16:44
[ÇóÖú] ÇóÒ»¸ö¿áÅÉ7295c 2g Ë¢»ú°ü ÐÂÈËÌû ÑÌÓêСǿ 2016-8-6 0656 ÑÌÓêСǿ 2016-8-6 15:04
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014-04-23¡¿¿áÅÉ7295C ×°XÉñÆ÷£¬Á÷³©Îȶ¨£¬V3Ð޸ģ¬Êʺϳ¤ÆÚʹÓã¡ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..94 ÓйÊʵÄÈË 2014-4-1 112326894 lixue1115 2016-7-17 14:54
[ÇóÖú] 2G3GÍøÂçÇл» WMLongLife ºº»¯°æ 0.66 £¨Android°æ£© luohaoyu1234 2016-7-10 0768 luohaoyu1234 2016-7-10 13:38

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-1-22 02:46 , Processed in 0.332096 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网